użytkownicy platformy zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg
Nowoczesne rozwiązania środowiskowe

Nowoczesne rozwiązania środowiskowe dla przedsiębiorców

Podstawą zintegrowanego zarządzania środowiskiem jest informacja. Serwis do zarządzania danymi ekostrateg.com umożliwi Ci korzystanie z różnych aplikacji w modelu e-usług. Aplikacje te pozwolą zarządzać wpływem Twojej działalności gospodarczej na środowisko, tak aby zapewnić jej funkcjonowanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, optymalizując procesy środowiskowe i koszty.

Zintegrowane zarządzanie działalnością w oparciu o dane środowiskowe

Ślad węglowy organizacji w zakresie 1, 2 i 3

E-usługa Ślad węglowy organizacji w zakresie 1, 2 i 3 umożliwi Ci samodzielne wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych (GHG) oraz obliczenie śladu węglowego organizacji w zakresie 1-3 (emisje bezpośrednie i pośrednie). Aplikację stworzono w oparciu o najpopularniejszą i najszerzej stosowaną metodykę wyliczania śladu węglowego organizacji – GHG Protocol oraz z uwzględnieniem wybranych założeń dyrektywy CSRD i jednolitego standardu raportowania (ESRS E1-6). W zakresie 2 śladu węglowego organizacji obliczenia wykonywane są metodami rynkową i lokalizacyjną. Natomiast w ramach zakresu 3 uwzględniono 15 kategorii definiowanych przez metodykę GHG Protocol oraz umożliwiono wyliczenie emisji z nich wynikających przy zastosowaniu wybranych metod obliczeniowych wskazanych w tej metodyce. E-usługa pozwoli Ci wyliczyć ślad węglowy i dostarczy informacji potrzebnych do stworzenia skutecznej strategii zarządzania oraz redukcji gazów cieplarnianych, tym samym zmniejszając wpływ na klimat i zwiększając znaczenie Twojej firmy na rynku.

Zalety e-usługi:

 • tworzenie bazy danych potrzebnych do obliczania śladu węglowego i zarządzanie nią;
 • nadzór nad danymi wprowadzanymi przez użytkowników w aplikacji;
 • pobieranie danych w zakresie wyliczonej emisji gazów cieplarnianych oraz jej źródeł z e-usługi Zarządzanie emisją do powietrza;
 • analizę danych z poziomu spółki oraz grupy kapitałowej;
 • wyznaczenie granic organizacji poprzez wybór metody konsolidacji emisji GHG, a także wybór roku bazowego i metody obliczania zakresu 2 na potrzeby konsolidacji;
 • poznanie rzeczywistej wielkości emisji gazów cieplarnianych we wszystkich trzech zakresach definiowanych przez metodykę GHG Protocol oraz identyfikację fragmentów łańcucha wartości o największym potencjale redukcyjnym;
 • wyliczenie zakresu 1-3 śladu węglowego organizacji, zgodnie z metodyką GHG Protocol oraz z uwzględnieniem wybranych aspektów wynikających z dyrektywy CSRD i jednolitego standardu raportowania (ESRS E1-6);
 • obliczenie zakresu 3 śladu węglowego organizacji różnymi metodami wskazanymi w metodyce GHG Protocol, w zależności od danych, jakimi dysponuje Twoje przedsiębiorstwo;
 • korzystanie z aktualizowanej co roku przez Atmoterm SA bazy wskaźników wykorzystywanych do wyliczeń;
 • proste i szybkie wygenerowanie raportu z obliczeń, którego możesz użyć do raportowania niefinansowego, wspierania działań proekologicznych, budowania przewagi konkurencyjnej, promowania marki lub ustalania celów redukcyjnych;
 • monitorowanie i porównywanie wyników w kolejnych latach oraz coroczną ocenę efektywności wprowadzonych działań, mających na celu ograniczenie śladu węglowego organizacji.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

oprogramowanie do obliczania śladu węglowego organizacji

Wskaźniki środowiskowo-klimatyczne

oprogramowanie do wyliczania wskaźników środowiskowych i klimatycznych

E-usługa Wskaźniki środowiskowo-klimatyczne to rozwiązanie, które jest w trakcie rozwoju. Jego celem jest wyliczenie wskaźników środowiskowych i klimatycznych. Aplikacja Wskaźniki środowiskowo-klimatyczne stanowić ma wsparcie dla przedsiębiorców, m.in. w spełnieniu obowiązku raportowania zrównoważonego rozwoju oraz raportowania niefinansowego, tworzeniu raportów ESG czy ujawnianiu informacji istotnych w analizie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, w odniesieniu do zagadnień środowiskowo-klimatycznych. E-usługa automatycznie importuje dane środowiskowe i klimatyczne gromadzone w innych aplikacjach zamieszczonych na platformie ekostrateg.com.

Środowiskowe raporty managerskie

E-usługa Środowiskowe raporty managerskie pomoże podnieść skuteczność działania Twojego przedsiębiorstwa w obszarze ochrony środowiska, wspierając proces podejmowania decyzji poprzez dostarczenie raportów prezentujących informacje do analiz.

Zalety e-usługi:

 • filtrowanie i zarządzanie danymi, a następnie wizualizowanie wyników na wykresach;
 • analizę danych z różnych źródeł w celu efektywnego podejmowania decyzji, a także monitoringu efektywności działań;
 • przeglądanie gotowych raportów środowiskowych;
 • tworzenie pulpitów nawigacyjnych, możliwych do udostępnienia wewnątrz Twojego przedsiębiorstwa lub dla interesariuszy zewnętrznych, np. klientów, dostawców czy organów państwowych.

oprogramowanie do tworzenia środowiskowych raportów managerskich

Zarządzanie emisją do powietrza

oprogramowanie do zarządzania emisją do powietrza

E-usługa Zarządzanie emisją do powietrza umożliwia elastyczne budowanie struktury każdego przedsiębiorstwa w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Co więcej, mechanizm definiowania algorytmów obliczeniowych pozwoli Ci na wybór sposobów liczenia ładunków zanieczyszczeń w oparciu o różne zestawy danych. Budowanie struktury jest odwzorowaniem zapisów z pozwoleń sektorowych czy zintegrowanych.

Zalety e-usługi:

 • elastyczne budowanie struktury zakładu (źródła, emitory, paliwa, substancje), zgodnie z zapisami pozwoleń środowiskowych;
 • tworzenie scenariuszy obliczania ładunków dzięki możliwości wyboru sposobu liczenia ładunków;
 • zachowanie spójności danych obliczonych we wszystkich raportach oraz sprawozdaniach, które Twoje przedsiębiorstwo składa do zewnętrznych organizacji, tj. urzędów marszałkowskich, Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Głównego Urzędu Statystycznego (GUS);
 • oszczędność czasu dzięki generowaniu raportów na szablonach gotowych do przesłania do urzędu (np. wykaz opłatowy);
 • uzyskanie bieżącej informacji o szacowanej wysokości opłat;
 • bieżące monitorowanie ładunków emisji w odniesieniu do limitów zapisanych w posiadanych pozwoleniach sektorowych czy zintegrowanych;
 • obliczanie emisji z uwzględnieniem parametrów jakościowych paliwa, takich jak zawartość siarki, popiołu i koksiku;
 • obliczanie emisji na podstawie wskaźników odniesionych do energii chemicznej w paliwie, w oparciu o zużycie paliwa, z uwzględnieniem jego wartości opałowej;
 • wyliczanie frakcji PM10 oraz PM­2,5 w emitowanych substancjach pyłowych, na podstawie ich udziału procentowego;
 • możliwość określania czasu pracy źródeł, niezależnie od sposobu wyliczania emisji;
 • kopiowanie rocznych wskaźników emisji.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową

E-usługa Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową to nowoczesne rozwiązanie, które pozwali Ci odwzorować w aplikacji układ wodno-ściekowy Twojego przedsiębiorstwa oraz stworzyć bilanse wodno-ściekowe. Budowanie struktury w e-usłudze Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową jest zgodne z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi, a dane charakteryzujące określone ujęcie wody, oczyszczalnię ścieków czy kolektory zrzutowe można wprowadzić do aplikacji. Takie budowanie struktury, w połączeniu z elastycznym mechanizmem budowania algorytmów obliczeniowych, umożliwi Ci odwzorowanie zapisów pozwoleń wodnoprawnych oraz wyliczenie ładunków i opłat.

Zalety e-usługi:

 • elastyczne budowanie układu gospodarki wodno-ściekowej Twojego przedsiębiorstwa (ujęcia wody, kolektory zrzutowe, oczyszczalnie ścieków), zgodnie z zapisami pozwoleń wodnoprawnych;
 • tworzenie scenariuszy obliczania ładunków dzięki mechanizmowi dowolnego budowania sposobów liczenia ładunków zrzutowych;
 • zachowanie spójności danych obliczonych na wszystkich raportach dziedzinowych, które Twoje przedsiębiorstwo składa do zewnętrznych organizacji, tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP), wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, GUS;
 • otrzymanie bieżącej informacji o szacunkowej wysokości opłat (stałych, jak i zmiennych);
 • bieżące monitorowanie ilości pobieranej wody, zrzucanych ścieków, ładunków zanieczyszczeń w zrzucanych ściekach, w odniesieniu do limitów zapisanych w posiadanych pozwoleniach wodnoprawnych;
 • oszczędność czasu dzięki generowaniu raportów na szablonach (oświadczenia do PGW WP).
Wypróbuj wersję demonstracyjną

oprogramowanie do zarządzania gospodarką wodną i ściekami

Zarządzanie gospodarką odpadami

E-usługa Zarządzanie gospodarką odpadami to nowoczesne rozwiązanie umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów, zgodnie z przepisami prawa. E-usługa ta jest w pełni zintegrowana z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) poprzez interfejs programowania aplikacji.

Zalety e-usługi:

 • bezpieczne archiwizowanie danych oraz możliwość ich rejestrowania nawet podczas awarii BDO;
 • oszczędność czasu poprzez m.in. automatyczne przesyłanie do Bazy danych odpadowych kart przekazania odpadów (KPO) i śledzenie ich statusów oraz automatyczne wpisywanie obrotów do kart ewidencji odpadów (KEO) w BDO;
 • proste i szybkie generowanie raportów oraz zestawień, tj. KPO, KEO, sprawozdania rocznego z wytworzonych odpadów czy zbiorczego raportu wszystkich obrotów odpadów wprowadzonych do aplikacji (raport do formatu pliku .xls);
 • nadzór nad danymi wprowadzanymi do e-usługi przez poszczególnych użytkowników;
 • monitorowanie ilości odpadów wytwarzanych, zbieranych czy przetwarzanych z limitami z posiadanych pozwoleń środowiskowych.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

Ekomapa – system informacji przestrzennej

E-usługa Ekomapa – system informacji przestrzennej pozwoli Ci przeglądać i analizować przestrzenne dane z zakresu ochrony środowiska. Aplikacja wspiera prowadzenie procesów środowiskowych w Twoim przedsiębiorstwie oraz zarządzanie i podejmowanie decyzji poprzez dostarczenie wielu zintegrowanych raportów przestrzennych.

Zalety e-usługi:

 • zintegrowanie i wyświetlanie danych z zakresu ochrony środowiska w jednym miejscu (również z zewnętrznych serwisów);
 • analizę danych z wielu komponentów na jednej mapie (powietrze, odpady, energia, woda i ścieki);
 • podejmowanie decyzji w oparciu o analizę danych przestrzennych.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

oprogramowanie ekomapa system informacji przestrzennej

Ekowiedza

E-usługa Ekowiedza (www.ekowiedza.com) zawiera aktualne informacje z zakresu prawa w ochronie środowiska. Serwis Ekowiedza podzielony jest na kilka intuicyjnych działów, takich jak: aktualności, fiszki prawne, akty wykonawcze, terminarz środowiskowy, interpretacje, projekty ustaw oraz słowniczek. Rozwiązanie to usprawni wypełnianie Twoich codziennych zadań z zakresu ochrony środowiska.

Zalety e-usługi:

 • śledzenie aktualnych zmian oraz informacji dotyczących prawa w ochronie środowiska, dostosowanych do rodzaju Twojej działalności;
 • planowanie z odpowiednim wyprzedzeniem zmian organizacyjnych lub inwestycyjnych, wynikających z planowanych zmian przepisów prawa;
 • terminową realizację obowiązków wynikających z aktualnego prawa polskiego oraz unijnego w dziedzinie ochrony środowiska;
 • rozwój kompetencji pracowników i uzupełnienie ich bieżącej wiedzy;
 • zdobycie wyjaśnień stosowania prawa w niejasnych przypadkach dzięki dostępowi do unikalnej bazy ponad 550 interpretacji;
 • oszczędność czasu potrzebnego na poszukiwanie i analizę zmian w prawie dzięki uporządkowanej oraz czytelnej formie dostarczanych informacji, napisanych przystępnym językiem.

Bezpłatnym dodatkiem do e-usługi jest newsletter, wysyłany co 2 tygodnie do zapisanych użytkowników.

Wypróbuj wersję demonstracyjną

Zarządzanie dokumentacją

E-usługa Zarządzanie dokumentacją ułatwi Ci elektroniczną dystrybucję dokumentów i skróci czas dotarcia do potrzebnych informacji.

Zalety e-usługi:

 • uporządkowanie posiadanych dokumentów, np. środowiskowych (tj. dokumentacje i opracowane wnioski, sprawozdania, decyzje administracyjne, dokumenty pokontrolne czy wyniki pomiarów);
 • zarządzanie dostępem do dokumentów wewnątrz Twojego przedsiębiorstwa.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

oprogramowanie służące do zarządzania dokumentami

Zarejestruj się za darmo na platformie ekostrateg.com i wypróbuj wersje demo
e-usług bez zobowiązań i opłat przez 21 dni*

Zarejestruj się

 

*Po upływie 21 dni darmowy dostęp do wersji demo e-usług automatycznie wygaśnie.

użytkownicy serwisu zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg

 

jednostki dofinansowujące realizację projektów unijnych atmoterm