użytkownicy platformy zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg
Nowoczesne rozwiązania środowiskowe

Nowoczesne rozwiązania środowiskowe dla administracji

Podstawą do zintegrowanego zarządzania jest informacja. Platforma ekostrateg.com oferuje szereg aplikacji w modelu e-usług, które upraszczają procesy środowiskowe i uwalniają potencjał analityczny danych. Wspomaga pracowników urzędu w podejmowaniu decyzji administracyjnych i strategicznych. Zintegrowane aplikacje, wspierając ideę rozwoju lokalnego i e-administracji, jednocześnie stanowią solidny fundament w procesie realizacji założeń polityki otwartego urzędu oraz budowania społeczeństwa informacyjnego.

Zintegrowane zarządzanie administracyjne w oparciu o dane środowiskowe

Zarządzanie Wymianą Kotłów

E-usługa Zarządzanie Wymianą Kotłów umożliwia tworzenie oraz zarządzanie bazą danych o zinwentaryzowanych źródłach ogrzewania w miastach i gminach. Bazy te mogą być tworzone w oparciu o dane z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz z własnych inwentaryzacji źródeł niskiej emisji. Aplikacja wspiera gminy w efektywnej obsłudze procesów dotacyjnych, takich jak program Czyste Powietrze, związanych z wymianą pieców, montażem odnawialnych źródeł energii, termomodernizacją oraz prowadzeniem kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych. Zarządzanie Wymianą Kotłów służy do ewidencjonowania danych o zinwentaryzowanych systemach grzewczych, a także szybkiej sprawozdawczości oraz planowania działań dotyczących ograniczania niskiej emisji w gminie. Aplikacja pozwali Ci na kompleksowe zarządzanie działaniami na rzecz czystego powietrza.

Zalety e-usługi:

 • wydajną pracę na dużej ilości danych o zinwentaryzowanych piecach;
 • łatwe i intuicyjne zarzadzanie bazą danych o zinwentaryzowanych źródłach ogrzewania;
 • oszczędność czasu i zasobów poprzez uproszczenie oraz przyśpieszenie obsługi procesów dotacyjnych w gminie;
 • jednoczesną pracę wielu użytkowników na tym samym zasobie danych o zinwentaryzowanych źródłach niskiej emisji;
 • prowadzenie bazy kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych;
 • integrację z e-usługą Ewidencja zbiorników bezodpływowych, tworząc tym samym rozwiązanie do zarządzania danymi inwentaryzacyjnymi gminy;
 • wyliczanie efektu ekologicznego w oparciu o wskaźniki, powierzchnie budynków oraz źródło ciepła;
 • wizualizacja na mapie danych o zinwentaryzowanych systemach grzewczych.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

oprogramowanie do zarządzania wymianą kotłów

Sprawozdawczość z programów ochrony powietrza

oprogramowanie sprawozdawczość z programów ochrony powietrza

E-usługa Sprawozdawczość z programów ochrony powietrza usprawnia wypełnienie obowiązku sporządzania sprawozdań z programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych przez gminy, powiaty, instytucje odpowiedzialne za wdrażanie działań naprawczych, a także przygotowanie zbiorczych sprawozdań do Ministra Klimatu i Środowiska przez urząd marszałkowski.

Zalety e-usługi:

 • gromadzenie danych o działaniach naprawczych, realizowanych w ramach programów ochrony powietrza;
 • kontrolowanie oraz zarządzanie informacjami o stanie złożenia sprawozdań z programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych przez zobligowane jednostki;
 • monitorowanie terminowości wypełnienia obowiązku sprawozdawczego;
 • elektroniczne przekazywanie sprawozdań z programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych do urzędu marszałkowskiego;
 • obliczenie efektu ekologicznego oraz efektów rzeczowych poszczególnych działań naprawczych, a także przedstawienie ich w postaci wykresów i map;
 • agregację danych oraz ich dowolnego zestawiania na poziomie danej strefy i całego województwa.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

E-usługa Ewidencja zbiorników bezodpływowych służy do ewidencjonowania danych o zbiornikach bezodpływowych, ułatwiając sprawozdawczość w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz organizację planów kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zalety e-usługi:

 • gromadzenie danych dotyczących zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem poszczególnych typów zbiorników oraz budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej;
 • wprowadzanie informacji dotyczących liczby osób zamieszkujących, poborze wody oraz o firmach odbierających nieczystości ciekłe;
 • łatwą edycję danych w przypadku aktualizacji informacji;
 • unikanie błędów przy wprowadzaniu danych, np. literówek, podwójnych adresów;
 • dbałość o kompletność danych przez określenie wymagalności pól;
 • import danych własnych, po odpowiednim przygotowaniu pliku .xlsx;
 • eksport danych do pliku .xlsx lub .shp, w oparciu o wybrane filtry;
 • wyświetlanie zgromadzonych danych na mapie dziedzinowej, dzięki czemu możliwe jest szybkie wytypowanie miejsc np. ze zbiornikami bezodpływowymi, co może pomóc w przygotowaniu planów kontroli;
 • przygotowanie raportu dotyczącego sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych, w oparciu o wprowadzone dane i wybrane filtry;
 • udostępnienie e-usługi Ewidencja zbiorników bezodpływowych dowolnie wybranym użytkownikom, pracującym w tym samym czasie, w tym organom kontrolującym zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

oprogramowanie do ewidencji zbiorników bezodpływowych

Rejestr Usuwania Drzew i Krzewów

oprogramowanie do rejestrowania usuwania drzew i krzewów

E-usługa Rejestr Usuwania Drzew i Krzewów wspiera proces wydawania decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew i krzewów, w tym również naliczanie opłaty.

Zalety e-usługi:

 • prowadzenie spraw z możliwością oznaczania statusu kolejnego etapu postępowania;
 • rejestrowanie wydawanych decyzji administracyjnych (decyzji zezwalających wycinkę drzew i krzewów, decyzji umarzających opłaty) z funkcją tworzenia listy drzew i krzewów usuwanych oraz nasadzanych;
 • monitoring statusów i terminów w wydawanych decyzjach administracyjnych;
 • generowanie plików decyzji administracyjnych do wydruku, w oparciu o wprowadzane dane do aplikacji Rejestr Usuwania Drzew i Krzewów;
 • możliwość wprowadzania i zapisywania danych lokalizacji oraz podmiotów występujących w decyzjach administracyjnych;
 • obliczanie wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów wg stawek zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

Kataster

E-usługa Kataster zawiera dane o województwach, powiatach, gminach i miejscowościach znajdujących się na terenie Polski, które mogą być następnie udostępniane do pozostałych aplikacji serwisu do zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg.com.

Zalety e-usługi:

 • gromadzenie danych dotyczących zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, z uwzględnieniem poszczególnych typów zbiorników i budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej;
 • podgląd na mapie adresów oraz budynków;
 • przeglądanie powiatów, gmin, miejscowości, ulic i adresów, zgodnie z posiadanymi uprawieniami;
 • dodawanie nowych ulic i adresów;
 • dodawanie informacji o budynkach.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

usługa do gromadzenia i udostępniania danych

Zarejestruj się za darmo na platformie ekostrateg.com i wypróbuj wersje demo
e-usług bez zobowiązań i opłat przez 21 dni*

Zarejestruj się

 

*Po upływie 21 dni darmowy dostęp do wersji demo e-usług automatycznie wygaśnie.

użytkownicy serwisu zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg

 

jednostki dofinansowujące realizację projektów unijnych atmoterm