użytkownicy platformy zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg
Nowoczesne rozwiązania środowiskowe

Nowoczesne rozwiązania środowiskowe dla administracji

Podstawą do zintegrowanego zarządzania jest informacja. Serwis ekostrateg.com oferuje szereg narzędzi w modelu e-usług, które upraszczają procesy środowiskowe i uwalniają potencjał analityczny danych. Wspomaga pracowników urzędu w podejmowaniu decyzji administracyjnych i strategicznych. Zintegrowane aplikacje, wspierając ideę rozwoju lokalnego i e-administracji, jednocześnie stanowią solidny fundament w procesie realizacji założeń polityki otwartego urzędu oraz budowania społeczeństwa informacyjnego.

Zintegrowane zarządzanie niską emisją w oparciu o dane środowiskowe

Zarządzanie Wymianą Kotłów

E-usługa Zarządzanie Wymianą Kotłów wspiera gminy w efektywnej obsłudze procesów dotacyjnych, związanych z wymianą pieców, montażem odnawialnych źródeł energii, termomodernizacją oraz prowadzeniem kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych. Zarządzanie Wymianą Kotłów jest znakomitym narzędziem do ewidencjonowania danych, a także szybkiej sprawozdawczości oraz planowania działań dotyczących ograniczania niskiej emisji w gminie. W połączeniu z e-usługą Zarządzanie Danymi Inwentaryzacji pozwala na kompleksowe zarządzanie działaniami na rzecz czystego powietrza.

Narzędzie umożliwia:

 • oszczędność czasu i zasobów poprzez uproszczenie oraz przyśpieszenie obsługi procesów dotacyjnych w gminie;
 • wydajną pracę na dużej ilości danych;
 • pracę wielu użytkowników na tym samym zasobie danych w tym samym czasie;
 • indywidualne dopasowanie zakresu do Państwa potrzeb;
 • obsługę wniosków i umów o dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania, w tym programów gminnych, regionalnych programów operacyjnych, Stop Smog, Czyste Powietrze;
 • śledzenie postępów i efektów podjętych działań, w tym szybką oraz intuicyjną sprawozdawczość (np. z programu ochrony powietrza);
 • prowadzenie bazy kontroli przestrzegania uchwał antysmogowych;
 • integrację z e-usługą Zarządzanie Danymi z Inwentaryzacji, tworząc tym samym narzędzie do kompleksowego zarządzania niską emisją w gminie.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

aplikacja do zarządzania wymianą kotłów

Zarządzanie Danymi Inwentaryzacji

aplikacja do zarządzania danymi inwentaryzacji

E-usługa Zarządzanie Danymi Inwentaryzacji wspiera tworzenie oraz zarządzanie bazą danych o zinwentaryzowanych źródłach ogrzewania w miastach i gminach w całej Polsce. Zarządzanie Danymi Inwentaryzacji daje możliwość szybkiego raportowania oraz wizualizacji rozmieszczenia pieców na interaktywnej mapie. Zarządzanie Danymi Inwentaryzacji bazuje na użytecznej i sprawdzonej strukturze aplikacji Zarządzanie Wymianą Kotłów, a wspólnie stanowią idealny duet do kompleksowej obsługi zagadnień dotyczących niskiej emisji.

Narzędzie umożliwia:

 • wydajną pracę na dużej ilości danych;
 • pracę wielu użytkowników na tym samym zasobie danych w tym samym czasie;
 • indywidualne dopasowanie zakresu do Państwa potrzeb;
 • łatwe oraz intuicyjne zarządzanie bazą danych źródeł ogrzewania;
 • szybkie raportowanie danych o systemach grzewczych;
 • wizualizację rozmieszczenia kotłów na interaktywnej mapie;
 • automatyczne wyliczanie emisji z inwentaryzacji źródeł niskiej emisji;
 • analizę i planowanie zadań, inwestycji oraz budżetu;
 • integrację z narzędziem Zarządzanie Wymianą Kotłów, co skutkuje powstaniem systemu, który pozwala zarządzać danymi dotyczącymi niskiej emisji w sposób kompleksowy.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

System Optymalizacji Wymiany Ogrzewania

E-usługa System Optymalizacji Wymiany Ogrzewania to narzędzie rekomendujące najbardziej efektywne ekonomicznie inwestycje wpływające na jakość powietrza pod kątem efektu ekologicznego i zmniejszenia narażenia ludności na negatywne skutki tzw. niskiej emisji.

Narzędzie umożliwia:

 • generowanie wyników o dużej pewności co do skutecznego ograniczenia rocznych stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5;
 • wskazanie z dużą pewnością miejsc newralgicznych, od których powinno się rozpocząć inwestycje i mających większy wpływ na wysokie roczne stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5;
 • podejmowanie optymalnych decyzji inwestycyjnych;
 • wskazanie zoptymalizowanych metod inwestycyjnych pod kątem osiągnięcia jak najlepszego efektu ekologicznego względem kosztów;
 • transparentność w podziale wydatkowanych środków poprzez wskazanie priorytetów ekologicznych.

System Optymalizacji Wymiany Ogrzewania został wytworzony w partnerstwie z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w ramach projektu „System ekonomizacji przedsięwzięć ograniczających występowanie sytuacji smogowych” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza

E-usługa Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza wspiera prowadzenie właściwej polityki informacyjnej oraz podejmowanie odpowiednich decyzji, poprzez pokazanie stanu jakości powietrza w dowolnie wybranym miejscu, w czasie rzeczywistym i w niedalekiej przyszłości.

Narzędzie umożliwia:

 • identyfikację źródeł odpowiedzialnych za złą jakość powietrza i określenie ich wpływu na stężenie poszczególnych substancji na danym terenie;
 • raportowanie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza dla dzielnic, szkół, przedszkoli itp. oraz planowanie aktywności na zewnątrz;
 • prowadzenie właściwej polityki informacyjnej;
 • podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery – czujniki

Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery – czujniki to usługa wspomagająca ocenę jakości powietrza na terenie miasta lub gminy. Opiera się na sieci autonomicznych niskokosztowych czujników.

Narzędzie umożliwia:

 • informowanie o stanie jakości powietrza w czasie teraźniejszym i przyszłym w miejscu montażu czujnika;
 • uzupełnienie informacji o jakości powietrza w przypadku braku wyniku ze stacji pomiarowej;
 • planowanie aktywności na zewnątrz w oparciu o publikowane rekomendacje;
 • podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców w tematyce jakości powietrza.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

aplikacja lokalne uzupełniające modelowanie atmosfery

Baza Danych o Środowisku – Program Ochrony Powietrza

aplikacja baza danych o środowisku program ochrony powietrza

E-usługa Baza Danych o Środowisku – Program Ochrony Powietrza służy usprawnieniu wypełnienia obowiązku sporządzania sprawozdań z programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych przez gminy, powiaty, instytucje odpowiedzialne za wdrażanie działań naprawczych, a także przygotowanie zbiorczych sprawozdań do Ministra Klimatu i Środowiska przez urząd marszałkowski.

Narzędzie umożliwia:

 • gromadzenie danych o działaniach naprawczych, realizowanych w ramach programów ochrony powietrza;
 • kontrolowanie oraz zarządzanie informacjami o stanie złożenia sprawozdań z programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych przez zobligowane jednostki;
 • monitorowanie terminowości wypełnienia obowiązku sprawozdawczego;
 • elektroniczne przekazywanie sprawozdań z programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych do urzędu marszałkowskiego;
 • obliczenie efektu ekologicznego oraz efektów rzeczowych poszczególnych działań naprawczych, a także przedstawienie ich w postaci wykresów i map;
 • agregację danych oraz ich dowolnego zestawiania na poziomie danej strefy i całego województwa.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

Ewidencja zbiorników bezodpływowych

E-usługa Ewidencja zbiorników bezodpływowych służy do ewidencjonowania danych o zbiornikach bezodpływowych, ułatwiając sprawozdawczość w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz organizację planów kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Narzędzie umożliwia:

 • gromadzenie danych dotyczących zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem poszczególnych typów zbiorników oraz budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnej;
 • wprowadzanie informacji dotyczących liczby osób zamieszkujących, poborze wody oraz o firmach odbierających nieczystości ciekłe;
 • łatwą edycję danych w przypadku aktualizacji informacji;
 • unikanie błędów przy wprowadzaniu danych, np. literówek, podwójnych adresów;
 • dbałość o kompletność danych przez określenie wymagalności pól;
 • import danych własnych, po odpowiednim przygotowaniu pliku .xlsx;
 • eksport danych do pliku .xlsx lub .shp, w oparciu o wybrane filtry;
 • wyświetlanie zgromadzonych danych na mapie dziedzinowej, dzięki czemu możliwe jest szybkie wytypowanie miejsc np. ze zbiornikami bezodpływowymi, co może pomóc w przygotowaniu planów kontroli;
 • przygotowanie raportu dotyczącego sposobu odprowadzania nieczystości ciekłych, w oparciu o wprowadzone dane i wybrane filtry;
 • udostępnienie e-usługi Ewidencja zbiorników bezodpływowych dowolnie wybranym użytkownikom, pracującym w tym samym czasie, w tym organom kontrolującym zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków.

aplikacja do ewidencji zbiorników bezodpływowych

Zarządzanie Kosztami Energii i Wody

aplikacja do zarządzania kosztami energii i wody

E-usługa Zarządzanie Kosztami Energii i Wody służy do zwiększenia efektywności energetycznej poprzez monitorowanie oraz zarządzanie kosztami zużycia mediów, m.in. energii elektrycznej, ciepła, gazu i wody.

Narzędzie umożliwia:

 • sprawne i świadome monitorowanie oraz zarządzanie gospodarką energetyczną i wydatkami;
 • poprawę efektu energetycznego i ekologicznego;
 • oszczędność czasu, poprzez wykorzystanie złożonych algorytmów w procesie planowania budżetu;
 • bezpieczne archiwizowanie danych oraz możliwość łatwego i przejrzystego ich prezentowania;
 • kreowanie wizerunku podmiotu jako zaangażowanego w świadome zarządzanie energią, które jest elementem zrównoważonego rozwoju.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

Terminarz obowiązków środowiskowych

E-usługa Terminarz obowiązków środowiskowych pozwala na usprawnienie organizacji pracy urzędu, poprzez automatyzację procesu delegowania oraz odbierania zadań w procesach ochrony środowiska.

Narzędzie umożliwia:

 • uporządkowanie i optymalizację realizowanych procesów;
 • łatwe delegowanie oraz śledzenie postępu prac;
 • wgląd pracownika w jego harmonogram prac.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

aplikacja informatyczna terminarz obowiązków środowiskowych

Notatki

aplikacja do tworzenia i zarządzania informacjami

E-usługa Notatki to narzędzie do tworzenia i zarządzania informacjami. Pozwala zapisywać najważniejsze dane w sposób uporządkowany.

Narzędzie umożliwia:

 • przejrzystą organizację ważnych zapisków oraz informacji;
 • archiwizację notatek;
 • wyszukiwanie notatek po hasłach i słowach kluczowych;
 • udostępnianie notatek innym użytkownikom;
 • dodawanie skanów dokumentów, obrazów, zdjęć, plików .xls, .doc i wiele innych potrzebnych załączników;
 • ustawienie przypomnień o ważnym zadaniu wpisanym w notatce.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

Zarządzanie dokumentacją

E-usługa Zarządzanie dokumentacją pozwala na elektroniczną dystrybucję dokumentów i skraca czas dotarcia do potrzebnych informacji środowiskowych.

Narzędzie umożliwia:

 • uporządkowanie i automatyzację obiegu dokumentów z zakresu ochrony środowiska;
 • zarządzanie dostępem do informacji środowiskowych wewnątrz urzędu.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

aplikacja informatyczna do zarządzania dokumentami

Ekomapa – analiza danych przestrzennych

aplikacja ekomapa analiza danych przestrzennych

Ekomapa – analiza danych przestrzennych to narzędzie przeznaczone do analizowania i porównywania danych z zakresu ochrony środowiska. Służy decydentom do celów zarządczych, poprzez dostarczenie wielu zintegrowanych raportów przestrzennych.

Narzędzie umożliwia:

 • zrozumienie informacji płynącej z danych przestrzennych, pochodzących z wielu źródeł;
 • podejmowanie decyzji administracyjnych i strategicznych w oparciu o analizę danych przestrzennych;
 • prowadzenie monitoringu efektywności prowadzonych działań;
 • znaczne skrócenie czasu generowania i wydruku wielkoformatowego map.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

Środowiskowe raporty managerskie

E-usługa Środowiskowe raporty managerskie pomaga podnieść skuteczność działania administracji w obszarze ochrony środowiska w tematach problemów społecznych oraz gospodarczych, poprzez wsparcie procesu podejmowania decyzji informacjami analitycznymi. Odpowiednia wiedza, dostarczana we właściwym czasie pomaga instytucjom publicznym lepiej gospodarować środkami publicznymi oraz zaspokajać potrzeby społeczne.

Narzędzie umożliwia:

 • filtrowanie i zarządzanie danymi, a następnie wizualizowanie wyników na dowolnym typie wykresu;
 • analizę danych z różnych źródeł, celem efektywnego podejmowania decyzji administracyjnych i strategicznych, a także monitoringu efektywności działań;
 • przeglądanie gotowych raportów środowiskowych, ukazujących realne potrzeby i oczekiwania obywateli;
 • tworzenie własnych pulpitów nawigacyjnych, możliwych do udostępnienia również społeczeństwu.

aplikacja do tworzenia środowiskowych raportów managerskich

Polityka informacyjna z zakresu niskiej emisji

Ekomapa – system informacji przestrzennej

aplikacja ekomapa system informacji przestrzennej

Ekomapa – system informacji przestrzennej to narzędzie przeznaczone do przeglądania, za pomocą przeglądarki internetowej, przestrzennych danych z zakresu ochrony środowiska. Wspiera prowadzenie polityki otwartości urzędu, poprzez prezentowanie społeczeństwu informacji środowiskowych. Służy również decydentom do celów zarządczych, poprzez dostarczenie wielu zintegrowanych raportów dostępnych po zalogowaniu.

Narzędzie umożliwia:

 • zintegrowanie i wyświetlanie danych środowiskowych w jednym miejscu (również z zewnętrznych serwisów);
 • analizę danych z wielu komponentów na jednej mapie (powietrze, odpady, energia, woda i ścieki);
 • znaczne skrócenie czasu generowania i wydruku wielkoformatowego map;
 • ułatwienie obywatelowi dostępu do informacji, połączenie mapy z serwisami urzędu;
 • analizę danych przestrzennych w różnych zakresach czasowych.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

Portal otwarte dane

Portal otwarte dane jest odpowiedzią na politykę Unii Europejskiej, związaną ze zwiększeniem poziomu otwartości, jakości oraz dostępności danych publicznych, będących w dyspozycji podmiotów publicznych. Pozwala na podniesienie zaufania w relacjach między urzędem a mieszkańcami oraz tworzy pole do dialogu i rozwiązywania problemów.

Narzędzie umożliwia:

 • sprawne realizowanie polityki otwartości urzędu (rozwiązanie zwiększa dostępność, jakość i możliwość ponownego wykorzystania danych publicznych);
 • uporządkowanie procesu wyszukiwania oraz zebrania danych urzędu i otwarcie ich poprzez interfejs programowania aplikacji;
 • możliwość integracji z portalami otwartych danych, m.in. Ministerstwa Cyfryzacji;
 • dostosowanie szaty graficznej do wymogów zamawiającego.
Sprawdź przykład

usługa przygotowania portalu otwarte dane

Szkolenia

aplikacja do udziału w szkoleniach

E-usługa Szkolenia jest bezpłatnym narzędziem pozwalającym na udział w organizowanych przez Atmoterm SA wydarzeniach edukacyjnych. Wspiera kompleksowo cały proces obsługi szkoleń i webinarów.

Narzędzie umożliwia:

 • przegląd dostępnych szkoleń oraz webinarów;
 • zapis na szkolenia i webinary;
 • uczestnictwo online w organizowanych wydarzeniach edukacyjnych;
 • podgląd archiwalnych wydarzeń.

Partycypacja społeczna i edukacja ekologiczna z zakresu niskiej emisji

Opiniowanie i Konsultacje Społeczne

E-usługa Opiniowanie i Konsultacje Społeczne to narzędzie ułatwiające komunikację pomiędzy mieszkańcami a samorządem oraz służące do gromadzenia i zarządzania opiniami, uwagami oraz wnioskami składanymi do opracowywanych projektów.

Narzędzie umożliwia:

 • zaangażowanie społeczeństwa w proces opiniowania i konsultowania pomysłów, dokumentów itd.;
 • efektywne gromadzenie i zarządzanie spostrzeżeniami odnośnie opracowywanego pomysłu, dokumentu oraz możliwość ich raportowania i archiwizowania;
 • oszczędność czasu, poprzez elektroniczny proces zbierania informacji;
 • sprawne przeprowadzenie i monitorowanie przebiegu konsultacji społecznych oraz opiniowania;
 • skuteczny przepływ informacji między organem administracyjnym a mieszkańcami.

aplikacja opiniowanie i konsultacje społeczne

Portal informacyjno-edukacyjny

usługa przygotowania portalu informacyjno-edukacyjnego

Portal informacyjno-edukacyjny jest narzędziem, które pozwala na wykorzystanie internetu do lepszego kształtowania wizerunku miasta, gminy, metropolii lub regionu poprzez wykorzystanie innowacyjnych form informowania, kształcenia i komunikacji z mieszkańcami.

Narzędzie umożliwia:

 • stworzenie platformy komunikacji – mobilizację społeczeństwa do aktywnego dialogu i uczestnictwa w kreowaniu polityki ekologicznej regionu;
 • udostępnianie informacji o środowisku;
 • prowadzenie edukacji ekologicznej;
 • dostosowanie szaty graficznej do wymogów zamawiającego.

Zarejestruj się za darmo na platformie ekostrateg.com i wypróbuj wersje demo
e-usług bez zobowiązań i opłat przez 21 dni*

Zarejestruj się

 

*Po upływie 21 dni darmowy dostęp do wersji demo e-usług automatycznie wygaśnie.

użytkownicy serwisu zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg

 

jednostki dofinansowujące realizację projektów unijnych atmoterm