użytkownicy platformy zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg
Nowoczesne rozwiązania środowiskowe

Nowoczesne rozwiązania środowiskowe dla przedsiębiorców

Podstawą do zintegrowanego zarządzania jest informacja. Serwis do zarządzania danymi ekostrateg.com oferuje szereg narzędzi w modelu e-usług, które pozwalają zarządzać wpływem działalności gospodarczej na środowisko, tak aby zapewnić funkcjonowanie firmy w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, optymalizując procesy środowiskowe i koszty.

Zintegrowane zarządzanie działalnością w oparciu o dane środowiskowe

E-audyt obowiązków środowiskowych przedsiębiorcy

aplikacja audyt obowiązków środowiskowych przedsiębiorcy

E-audyt obowiązków środowiskowych przedsiębiorcy pomaga zidentyfikować podstawowe obowiązki małych przedsiębiorstw z zakresu powietrza, odpadów, wody i ścieków oraz gospodarki opakowaniami. Kwestionariusz z pytaniami dotyczącymi prowadzonej działalności po przejściu kilku kroków daje odpowiedź, jakim podstawowym obowiązkom w zakresie ochrony środowiska podlega mała firma. E-audyt obowiązków środowiskowych przedsiębiorcy to doskonałe narzędzie dla specjalistów ds. ochrony środowiska, specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz właścicieli małych firm. Wynikiem e-audytu jest podsumowanie w postaci raportu, który zawiera informacje o tym, jakim obowiązkom środowiskowym podlega firma oraz jaka jest ich podstawa prawna.

Narzędzie umożliwia:

 • identyfikację obowiązków środowiskowych, jakim podlega firma;
 • terminową realizację obowiązków wynikających z aktualnego prawa w dziedzinie ochrony środowiska;
 • rozwój kompetencji pracowników i uzupełnienie bieżącej wiedzy;
 • oszczędność czasu potrzebnego na analizę przepisów środowiskowych dzięki uporządkowanej i przystępnej formie.
Wykonaj audyt

Zarządzanie gospodarką odpadami

E-usługa Zarządzanie gospodarką odpadami to nowoczesne narzędzie do zarządzania gospodarką odpadową w przedsiębiorstwie, umożliwiające prowadzenie zgodnej z przepisami prawa ewidencji odpadów, które jest w pełni zintegrowane z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) poprzez interfejs programowania aplikacji.

Narzędzie umożliwia:

 • bezpieczne archiwizowanie danych oraz możliwość ich rejestrowania nawet podczas awarii BDO;
 • oszczędność czasu poprzez m.in. automatyczne przesyłanie do Bazy danych odpadowych kart przekazania odpadów (KPO) i śledzenie ich statusów oraz automatyczne wpisywanie obrotów do kart ewidencji odpadów (KEO) w BDO;
 • proste i szybkie generowanie raportów oraz zestawień, tj. KPO, KEO, sprawozdania rocznego z wytworzonych odpadów czy zbiorczego raportu wszystkich obrotów odpadów wprowadzonych do systemu (raport do formatu pliku .xls);
 • nadzór nad danymi wprowadzanymi do systemu przez poszczególnych użytkowników;
 • monitorowanie ilości odpadów wytwarzanych, zbieranych czy przetwarzanych z limitami z posiadanych pozwoleń środowiskowych.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

Zarządzanie emisją do powietrza

aplikacja do zarządzania emisją do powietrza

E-usługa Zarządzanie emisją do powietrza to narzędzie, które umożliwia elastyczne budowanie struktury każdego zakładu w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Co więcej, mechanizm definiowania algorytmów obliczeniowych pozwala na wybór sposobów liczenia ładunków zanieczyszczeń w oparciu o różne zestawy danych. Budowanie struktury jest odwzorowaniem zapisów pozwoleń sektorowych czy zintegrowanych.

Narzędzie umożliwia:

 • elastyczne budowanie struktury zakładu (źródła, emitory, paliwa, substancje) zgodnie z zapisami pozwoleń środowiskowych;
 • tworzenie scenariuszy obliczania ładunków dzięki możliwości wyboru sposobu liczenia ładunków;
 • zachowanie spójności danych obliczonych na wszystkich raportach dziedzinowych, które zakład musi składać do zewnętrznych organizacji, tj. urzędy marszałkowskie, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Główny Urząd Statystyczny (GUS);
 • oszczędność czasu dzięki generowaniu raportów na szablonach (wykaz opłatowy) gotowych do przesłania do urzędu;
 • uzyskanie bieżącej informacji nt. szacowanej wysokości opłat;
 • bieżące monitorowanie ładunków emisji w odniesieniu do limitów zapisanych w posiadanych pozwoleniach sektorowych czy zintegrowanych;
 • obliczanie emisji z uwzględnieniem parametrów jakościowych paliwa, takich jak zawartość siarki, popiołu i koksiku;
 • obliczanie emisji na podstawie wskaźników odniesionych do energii chemicznej w paliwie, w oparciu o zużycie paliwa, z uwzględnieniem jego wartości opałowej;
 • wyliczanie frakcji PM10 oraz PM­2,5 w emitowanych substancjach pyłowych, na podstawie ich udziału procentowego;
 • możliwość określania czasu pracy źródeł, niezależnie od sposobu wyliczania emisji;
 • kopiowanie rocznych wskaźników emisji.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową

E-usługa Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową to nowoczesne narzędzie, które pozwala odwzorować w aplikacji układ wodno-ściekowy zakładów oraz tworzyć bilanse wodno-ściekowe. Budowanie struktury w narzędziu Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową jest zgodne z posiadanymi pozwoleniami wodnoprawnymi, a dane charakteryzujące określone ujęcie wody, oczyszczalnię ścieków czy kolektory zrzutowe można wprowadzić do aplikacji. Takie budowanie struktury, w połączeniu z elastycznym mechanizmem budowania algorytmów obliczeniowych, umożliwia odwzorowanie zapisów pozwoleń wodnoprawnych oraz wyliczania ładunków i opłat.

Narzędzie umożliwia:

 • elastyczne budowanie układu gospodarki wodno-ściekowej zakładu (ujęcia wody, kolektory zrzutowe, oczyszczalnie ścieków) zgodnie z zapisami pozwoleń wodnoprawnych;
 • tworzenie scenariuszy obliczania ładunków dzięki mechanizmowi dowolnego budowania sposobów liczenia ładunków zrzutowych;
 • zachowanie spójności danych obliczonych na wszystkich raportach dziedzinowych, które zakład musi składać do zewnętrznych organizacji, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP), wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, GUS;
 • bieżącą informację nt. szacunkowych wysokości opłat (stałych, jak i zmiennych);
 • bieżące monitorowanie ilości pobieranej wody, zrzucanych ścieków, ładunków zanieczyszczeń w zrzucanych ściekach; w odniesieniu do limitów zapisanych w posiadanych pozwoleniach wodnoprawnych;
 • oszczędność czasu dzięki generowaniu raportów na szablonach (oświadczenia do PGW WP).
Wypróbuj wersję demonstracyjną

aplikacja do zarządzania gospodarką wodną i ściekami

Środowiskowe raporty managerskie

aplikacja do tworzenia środowiskowych raportów managerskich

E-usługa Środowiskowe raporty managerskie pomaga podnieść skuteczność działania przedsiębiorstw w obszarze ochrony środowiska wspierając proces podejmowania decyzji poprzez dostarczenie raportów prezentujących informacje do analiz.

Narzędzie umożliwia:

 • filtrowanie i zarządzanie danymi, a następnie wizualizowanie wyników na wykresach;
 • analizę danych z różnych źródeł, celem efektywnego podejmowania decyzji, a także monitoringu efektywności działań;
 • przeglądanie gotowych raportów środowiskowych;
 • tworzenie pulpitów nawigacyjnych, możliwych do udostępnienia wewnątrz zakładu lub dla interesariuszy zewnętrznych, np. klientów, dostawców czy organów państwowych.

Ekomapa – system informacji przestrzennej

Ekomapa – system informacji przestrzennej to narzędzie przeznaczone do przeglądania i analizowania przestrzennych danych z zakresu ochrony środowiska. Wspiera prowadzenie procesów środowiskowych oraz zarządzanie i podejmowanie decyzji poprzez dostarczenie wielu zintegrowanych raportów przestrzennych.

Narzędzie umożliwia:

 • zintegrowanie i wyświetlanie danych z zakresu ochrony środowiska w jednym miejscu (również z zewnętrznych serwisów);
 • analizę danych z wielu komponentów na jednej mapie (powietrze, odpady, energia, woda i ścieki);
 • podejmowanie decyzji w oparciu o analizę danych przestrzennych.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

aplikacja ekomapa system informacji przestrzennej

Wskaźniki środowiskowo-klimatyczne

aplikacja do wyliczania wskaźników środowiskowych i klimatycznych

E-usługa Wskaźniki środowiskowo-klimatyczne to narzędzie, które jest w trakcie rozwoju. Jego celem jest wyliczenie wskaźników środowiskowych i klimatycznych. Aplikacja Wskaźniki środowiskowo-klimatyczne stanowić ma wsparcie dla przedsiębiorców, m.in. w spełnieniu obowiązku raportowania zrównoważonego rozwoju, raportowania niefinansowego, tworzeniu raportów ESG czy ujawniania informacji istotnych w analizie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do zagadnień środowiskowo-klimatycznych. Narzędzie to ma również automatycznie importować dane środowiskowe i klimatyczne gromadzone w innych aplikacjach zamieszczonych na platformie ekostrateg.com.

Ślad węglowy

E-usługa Ślad węglowy, jest narzędziem, które pozwala na samodzielne wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych oraz obliczenie śladu węglowego organizacji w zakresie 1 i 2 (emisje bezpośrednie i pośrednie). W zakresie 2 obliczenia wykonywane są metodami rynkową i lokalizacyjną. Narzędzie stworzono w oparciu o najpopularniejszą i najszerzej stosowaną metodykę obliczania śladu węglowego organizacji – GHG Protocol. Moduł stanowi kalkulator śladu węglowego i dostarcza przedsiębiorcom informacji, dzięki którym mogą tworzyć skuteczną strategię zarządzania oraz redukcji gazów cieplarnianych, tym samym zmniejszając wpływ na klimat i zwiększając swoje znaczenie na rynku.

Narzędzie umożliwia:

 • tworzenie bazy danych potrzebnych do obliczania śladu węglowego i zarządzanie nią;
 • nadzór nad wprowadzanymi danymi przez użytkowników systemu;
 • pobieranie danych w zakresie obliczonej emisji oraz jej źródeł z aplikacji Zarządzanie emisją do powietrza;
 • analizę danych z poziomu spółki oraz grupy kapitałowej;
 • wyznaczenie granic organizacji poprzez wybór metody konsolidacji emisji, a także wybór roku bazowego i metody obliczania zakresu 2 na potrzeby konsolidacji;
 • wykonanie obliczeń zakresu 1 i 2 organizacji zgodnie z metodyką GHG Protocol;
 • korzystanie z aktualizowanej co roku przez Atmoterm SA bazy wskaźników wykorzystywanych do obliczeń;
 • proste i szybkie generowanie raportu z obliczeń, którego można używać w celu raportowania niefinansowego, wspierania działań proekologicznych, budowania przewagi konkurencyjnej oraz promowania marki;
 • monitorowanie i porównywanie wyników w kolejnych latach oraz coroczną ocenę efektywności wprowadzonych działań, mających na celu ograniczenie śladu węglowego organizacji.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

aplikacja do obliczania śladu węglowego

Ekowiedza

Ekowiedza (www.ekowiedza.com) to serwis prawny zawierający aktualne informacje z zakresu prawa w dziedzinie ochrony środowiska, podzielony na kilka intuicyjnych działów. Jest to przydatne narzędzie dla pracowników przedsiębiorstw pracujących w działach ochrony środowiska, w ich codziennej pracy.

Narzędzie umożliwia:

 • śledzenie aktualnych zmian oraz informacji dotyczących prawa w ochronie środowiska, dostosowanych do rodzaju działalności użytkownika serwisu;
 • planowanie z odpowiednim wyprzedzeniem zmian organizacyjnych lub inwestycyjnych, podyktowanych planowanymi zmianami przepisów prawa;
 • terminową realizację obowiązków wynikających z aktualnego prawa polskiego oraz unijnego w dziedzinie ochrony środowiska;
 • rozwój kompetencji pracowników i uzupełnienie bieżącej wiedzy;
 • zdobycie wyjaśnień stosowania prawa w niejasnych przypadkach dzięki dostępowi do unikalnej bazy ponad 500 interpretacji;
 • oszczędność czasu potrzebnego na poszukiwanie i analizę zmian w prawie dzięki uporządkowanej oraz czytelnej formie dostarczanych informacji, napisanych przystępnym językiem.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

Terminarz obowiązków środowiskowych

E-usługa Terminarz obowiązków środowiskowych pozwala na usprawnienie organizacji pracy w przedsiębiorstwie poprzez m.in. dostęp do kalendarza obowiązków środowiskowych wynikających z przepisów prawnych i nałożonych na zakład decyzjami administracyjnymi oraz poprzez automatyzację delegowania i odbierania zadań w prowadzonych procesach.

Narzędzie umożliwia:

 • dostęp do bieżąco aktualizowanego terminarza obowiązków zakładów wynikających z przepisów prawa w dziedzinie ochrony środowiska;
 • przypominanie o nadchodzących wydarzeniach;
 • uporządkowanie i optymalizację realizowanych procesów;
 • łatwe delegowanie oraz śledzenie postępu prac;
 • wgląd pracownika w jego harmonogram prac.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

aplikacja informatyczna terminarz obowiązków środowiskowych

Notatki

aplikacja do tworzenia i zarządzania informacjami

E-usługa Notatki to narzędzie do tworzenia i zarządzania informacjami. Pozwala zapisywać najważniejsze dane w sposób uporządkowany.

Narzędzie umożliwia:

 • przejrzystą organizację ważnych zapisków oraz informacji;
 • archiwizację notatek;
 • wyszukiwanie notatek po hasłach i słowach kluczowych;
 • udostępnianie notatek innym użytkownikom;
 • dodawanie skanów dokumentów, obrazów, zdjęć, plików .xls, .doc i wiele innych potrzebnych załączników;
 • ustawienie przypomnień o ważnym zadaniu wpisanym w notatce.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

Zarządzanie dokumentacją

E-usługa Zarządzanie dokumentacją pozwala na elektroniczną dystrybucję dokumentów i skraca czas dotarcia do potrzebnych informacji.

Narzędzie umożliwia:

 • uporządkowanie posiadanych dokumentów, np. środowiskowych (tj. dokumentacje i opracowane wnioski, sprawozdania, decyzje administracyjne, dokumenty pokontrolne czy wyniki pomiarów);
 • zarządzanie dostępem do dokumentów wewnątrz zakładu.
Wypróbuj wersję demonstracyjną

aplikacja informatyczna do zarządzania dokumentami

Szkolenia

aplikacja do udziału w szkoleniach

E-usługa Szkolenia jest bezpłatnym narzędziem pozwalającym na udział w organizowanych przez Atmoterm SA wydarzeniach edukacyjnych. Wspiera kompleksowo cały proces obsługi szkoleń i webinarów.

Narzędzie umożliwia:

 • przegląd dostępnych szkoleń oraz webinarów;
 • zapis na szkolenia i webinary;
 • uczestnictwo online w organizowanych wydarzeniach edukacyjnych;
 • podgląd archiwalnych wydarzeń.

Zarejestruj się za darmo na platformie ekostrateg.com i wypróbuj wersje demo
e-usług bez zobowiązań i opłat przez 21 dni*

Zarejestruj się

 

*Po upływie 21 dni darmowy dostęp do wersji demo e-usług automatycznie wygaśnie.

użytkownicy serwisu zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg

 

jednostki dofinansowujące realizację projektów unijnych atmoterm